Fjerne  nedgravd oljetank

Fjerning av nedgravd oljetank

Vi har lang erfaring med forsvarlig fjerning av oljetanker og arbeidet utføres i henhold til krav som stilles til utførelse, i henhold til lov og forskrift.

 

Vi foretar også en rutinemessig PID måling av grunnen der tanken har ligget for å dokumentere at det ikke har vært lekkasje til grunnen.

 

Det er estimert at det i Norge er ca 270 000 nedgravde oljetanker hvor de aller fleste må graves opp og saneres. Det er et stort fokus på fjerning av oljetanker og i den forbindelse pga forbud mot fossilt brennstoff.

 

* Det stilles klare krav i forurensningsforskriften som sier følgende:

 

§ 1-8.Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.


§ 1-9.Meldeplikt
Den ansvarlige for en nedgravd oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. På samme måte skal den ansvarlige senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen.

Kommunen kan kreve tilsvarende opplysninger for eksisterende nedgravde oljetanker. Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen. Etter at tanken er sanert og levert til godkjent mottak skal dette rapporteres til kommunen.

Alle seriøse bedrifter som driver med tanksanering er pålagt å gjøre dette, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.